โรงพยาลขอนแก่น

, 14 กรกฎาคม 2555

โรงพยาลขอนแก่น

โรงพยาบาลขอนแก่น ตั้งอยู่เลข ที่ 54, 56 หมู่ที่ 4 ถนนศรีจันทร์ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น มีเนื้อที่ ทั้งหมดประมาณ 49 ไร่ 2 งาน เป็นโรงพยาบาลศูนย์สังกัดสำนักงานปลัด กระทรวง กระทรวงสาธารณสุข ให้บริการด้านสุขภาพอนามัยแก่ประชาชนในจังหวัด ขอนแก่นและจังหวัดใกล้เคียง ทั้งในด้านการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การ รักษาพยาบาล และการฟื้นฟูสภาพ ตลอดจนเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร ความรู้สุขภาพ อนามัยแก่ผู้ป่วย ผู้รับบริการ และประชาชนทั่วไป

โรงพยาบาลขอนแก่น เริ่มก่อตั้งปี พ.ศ.2490 โดยความร่วมมือของคณะ กรรมการอำเภอ คณะกรรมการจังหวัดและบรรดาพ่อค้าประชาชน ในจังหวัดขอนแก่น ใน การจัดงานประจำปี โดยผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น (ขุนบำรุงรัตนบุรี) เป็น ประธานจัดงานเพื่อหาเงินสมทบกับทางราชการจัดซื้อที่ดินเพื่อปลูกสร้างโรง พยาบาลจำนวน 29 ไร่เศษ ต่อมาได้ทำพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารอำนวยการหลัง แรก เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ.2491 โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัด ภาค 3 (หลวงวิวิธสุรการ) เป็นประธานในการก่อสร้าง และได้ เปิดให้บริการ อย่างเป็นทางการในวันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2494 มีเตียงรับผู้ป่วย 25 เตียง มี แพทย์ 2 คน และพยาบาลวิชาชีพ 2 คน โดยมีนายแพทย์จำลอง มุ่งการดี เป็นผู้ อำนวยการ

นอกจากการให้บริการด้านสุขภาพอนามัย ทั้งในด้านการส่งเสริมสุขภาพ การ ป้องกันโรค การรักษาพยาบาล การฟื้นฟูสภาพ แก่ผู้ป่วยประชาชน และผู้รับ บริการแล้ว โรงพยาบาลขอนแก่นยังเป็นสถาบันที่ให้การศึกษาและฝึกอบรมแก่นัก ศึกษาแพทย์ นักศึกษาพยาบาล บุคลากรทางการแพทย์ทุกสาขา กว่า 10 สถาบัน และ หลักสูตรต่างประเทศ 3 สถาบันรวมทั้งเป็นศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาชั้น คลินิก (1 ใน 14 ของศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาของกระทรวง สาธารณสุขร่วมกับ มหาวิทยาลัยต่างๆ ภายในประเทศ) ตลอดจนให้ความร่วมมือกับหน่วยงานอื่นๆ ตาม ที่ได้รับมอบหมาย นอกจากนี้โรงพยาบาลยังได้สนับสนุนให้มีการศึกษาวิจัยเพื่อ พัฒนาอย่างต่อ เนื่อง โดยใช้เทคนิคกระบวนการ และเครื่องมือที่ทันสมัย เพื่อ พัฒนาศักยภาพในการบริการอันจะเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนผู้ รับ บริการ และเกิดความพึงพอใจในการรับบริการ

ตลอดระยะเวลาเกือบ 60 ปีที่ผ่านมา โรงพยาบาลขอนแก่น มีการเปลี่ยน แปลง และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ทั้งในด้านบริหาร บริการ วิชาการ อาคารสถานที่ และสิ่งแวดล้อม ขณะเดียวกันได้มีการพัฒนากระบวนการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ควบคู่กันไปด้วย ซึ่งได้มีการพัฒนาระบบบริการอย่างผสมผสานที่มีคุณภาพทั้งใน เชิงรุกและเชิงรับ รวมถึงการสร้างเครือข่ายบริการที่ครอบคลุมในระดับ ชุมชน โรงพยาบาลขอนแก่นได้รับการรับรองคุณภาพโรง พยาบาล (Hospital Accreditation : HA)ปี พ.ศ.2545 จากสถาบันพัฒนาและรับรอง คุณภาพโรงพยาบาล (พรพ.) และรับรองเป็นโรงพยาบาลส่งเสริม สุขภาพ (Health Promoting Hospital : HPH) ปี พ.ศ.2546