โรงเรียนบ้านยางราก

, 15 กรกฎาคม 2555

โรงเรียนบ้านยางราก เป็นหน่วยงานทางการศึกษา และเป็นเครือข่ายทางวัฒนธรรมของสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลพบุรี ที่ได้ส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมด้านศาสนาและวัฒนธรรม มาโดยตลอด เช่นรณรงค์การแต่งกายชุดผ้าไทยทุกวันพฤหัสบดี โดยทางโรงเรียนได้จัดหาให้แก่นักเรียนโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และในทุกวันศุกร์โรงเรียนได้ฝึกมารยาทไทย ฝึกสวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะ ณ วัดสามัคคีประชาราม(วัดยางราก) และส่งเสริมการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยสอนการทำขนมไทยให้แก่นักเรียนในระดับประถมศึกษาปีที่4-6ทุกภาคเรียน ตามหลักสูตรท้องถิ่น ตลอดจนการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมให้แก่ครู และนักเรียน โดยเข้าวัด ทำบุญ ทุกวันพระ