ชมรมดนตรีไทยอำเภอปะนาเระ

, 23 กรกฎาคม 2555


ชมรมดนตรีไทยอำเภอปะนาเระก่อตั้งขึ้นในปี ๒๕๔๘ โดยนายเจริญ แล้วด้วยบุญ และคณะ โดยมีนายธรรมรงค์ คงวัดใหม่ (นายอำเภอปะนาเระในสมัยนั้น) เป็นที่ปรึกษา โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการส่งเสริมการเล่นดนตรีไทย เพื่อเป็นการอนุรักษ์ดนตรีไทยให้คงอยู่ อีกทั้งเป็นการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ สมาชิกชมรมส่วนใหญ่เป็นข้าราชการบำนาญ ข้าราชการครู และประชาชนที่สนใจทั่วไป ปัจจุบันมีสมาชิกจำนวน ๑๒ คน มีที่ตั้งชมรมอยู่ที่ บ้านนายสมพร ทองดุลดำ ตำบลดอน ดนตรีไทยชมรมดนตรีไทยอำเภอปะนาเระคณะนี้จะทำการแสดงดนตรีไทยโดยทั่วไป ตามงานการกุศล และงานอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ทั้งนี้ทางชมรมมีเป้าหมายที่จะฝึกสอนเยาวชนในพื้นที่ที่สนใจให้เล่น และรักในดนตรีไทย เพื่อเป็นการอนุรักษ์และสืบทอดภูมิปัญญาแขนงนี้เอาไว้สืบไป