การทำ สุ่มไก่

, 25 กรกฎาคม 2555

เครื่องจักสานคือ เครื่องใช้ที่ทำด้วยไม้ไผ่หรือหวาย จากฝีมือความคิด ภูมิปัญญาของชาวบ้านมีลักษณะรูปทรงแตกต่างกันไปตามแต่ละท้องถิ่นทั้งนี้ขึ้น อยู่กับภูมิประเทศ วัสดุอุปกรณ์คตินิยม และอาชีพของคนในท้องถิ่นนั้นๆ การสานสุ่มไก่นี้ได้สืบทอดกันมาเป็นเวลาช้านานมากสืบทอดมาทั้งแต่รุ่นบรรพบุรุษ จึงได้มีการสานสุ่มสืบต่อกันมาเรื่อยๆ จนถึงปัจจุบัน

วิธีทำสุ่มไก่

ขั้นตอนที่ ๑เริ่มจากการนำลำไม้ไผ่ลวก ๑ ลำมาผ่าเป็น ๔ ซีก

ขั้นตอนที่ ๒จากนั้นนำไม้ไผ่ที่ผ่าซีกแล้ว ๑ ซีกผ่าเป็น ๓ ชิ้น ถ้าซีกใหญ่ก็ผ่าเป็น ๔ ชิ้น

ขั้นตอนที่ ๓จักตอกเอาแต่เฉพาะส่วนผิวไม้ จักเอาแต่ติว (เปลือกนอก) เนื้อข้างในทิ้งไม่ใช้ จากนั้นก็เหลาตอก เพื่อเหลี่ยมไม้

ขั้นตอนที่ ๔หลังจากเหลาตอกเรียบร้อยแล้ว ก็เริ่มสาน โดยเริ่มจากส่วนบนก่อน โดยนำไว้มาขดเป็นวงกลม จากนั้นก็เริ่มสานลายขัดไปเรื่อยๆ