ประวัติชุมชนโนนชัย

, 06 สิงหาคม 2555

ชุมชนโนนชัยตั้งอยู่ที่หมู่ 12 ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ตั้งอยู่ทิศเหนือของอำเภอเมืองขอนแก่น ประมาณ 3 กิโลเมตร ไปตามถนนกสิกรทุ่งสร้าง ถึงสามแยกบ้านดอนยางเลี้ยวขวาตามถนนราษฎร์คนึงไปประมาณ 1 กิโลเมตร

ประวัติ/ความเป็นมา

จากการสัมภาษณ์จ่าสิบเอกสมาน ไชยโย ประธานชุมชนโนนชัย เกิดเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2486 เล่าว่า บ้านโนนชัย ตั้งเมื่อ พ.ศ.2439 โดยมีคุณปู่คุณย่าย้ายมาจากจังหวัดอุบลราชธานี แล้วก็ขยายหมู่บ้านเล็กๆ เป็นหมู่บ้านใหญ่ ต่อมาบ้านโนนชัยได้เข้าเขตการปกครองของเทศบาลนครขอนแก่น จึงไม่มีคำว่าบ้านนำหน้า ได้เปลี่ยนเป็นชุมชนโนนชัย และแบ่งออกเป็น 3 ชุมชน ดังนี้

- ชุมชนโนนชัย 1หมู่12 ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น มีจ่าสิบเอกสมาน ไชยโย เป็นประธานชุมชน

- ชุมชนโนนชัย 2มีนายหนูเล็ก ตุนาง เป็นประธานชุมชน

- ชุมชนโนนชัย 3มีนายทองทัศน์ ชมพูน้อย เป็นประธานชุมชน

ด้านศาสนามีวัดโนนชัยวนาราม เนื่องจากชาวบ้านทั้ง 3 ชุมชน นับถือศาสนาพุทธ

ด้านการศึกษามีสถาบันการศึกษา 2 แห่ง คือ โรงเรียนเทศบาลโนนชัย และมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน (มมร.)

ผู้ใหญ่บ้านคนแรกคือ นายสิม ศรีโนนยาง (สมัยยังไม่ขึ้นกับเทศบาลนครขอนแก่น)

ประธานชุมชนคนปัจจุบันคือ นายสมาน ไชยโย