การทำไม้กวาดดอกหญ้า

, 09 สิงหาคม 2555

การทำไม้กวาดดอกหญ้า คือ ภูมิปัญญาอย่างหนึ่งที่คนไทยรู้จักคิดค้นหาวิธีประดิษฐ์ขึ้น

จนสำเร็จและสืบทอดกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษจนถึงรุ่นลูก รุ่นหลาน นายจี๋ สิงห์บัว

อายุ 83 ปี อยู่บ้านเลขที่ 22 หมู่ที่ 3 บ้านขุน ตำบลบ่อหลวง อำเภอฮอด

จังหวัดเชียงใหม่ เป็นผู้ที่มีภูมิปัญญาด้านการทำไม้กวาดดอกหญ้า และเป็นผู้ที่มีความสามารถ

ในการถ่ายทอดภูมิปัญญาด้านการทำไม้กวาดดอกหญ้าให้แก่รุ่นลูก รุ่นหลาน ได้เป็นอย่างดี