แหล่งโบราณคดีถ้ำเขากระปุก

, 14 มกราคม 2554


แหล่งโบราณคดีถ้ำเขากระปุก ตั้งอยู่ในเขตหมู่ 3 บ้านเขากระปุก อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี เขากระปุกเป็นภูเขาหินปูนจำนวนหลายลูกทอดตัวในลักษณะเหนือ – ใต้ ต่อเนื่องกันความยาวประมาณ 5 กิโลเมตร หลักฐานทางโบราณคดีที่ค้นพบ ได้แก่ โบราณวัตถุหลายชนิดอาทิเครื่องมือหินขัด กำไลเปลือกหอย หม้อดินเผาก้นกลม ชิ้นส่วนกระดูกมนุษย์ โบราณวัตถุที่ค้นพบ มีรูปแบบคล้ายกับที่พบในแหล่งโบราณคดีสม้ัยก่อนประวัติศาสตร์ ในภาคใต้ ภาคตะวันตก และภาคกลาง จึงสันนิษฐานได้ว่า แหล่งโบราณดคีถ้ำเขากระปุก เป็นแหล่งที่ฝังศพมนุษย์สมัยก่อนประวัติศาสตร์