ที่ว่าการอำเภอตระการพืชผล

, 11 สิงหาคม 2555

เป็นสถานที่ราชการในพื้นที่ระดับอำเภอ ซึ่งประกอบด้วย หน่วยงานราชการในสังกัด กระทรวง ทบวง กรม ต่างๆ ที่ให้บริการประชาชนในพื้นที่ และยังเป็นที่ตั้งของหน่วยงานเครือข่ายทางวัฒนธรรม มีหน้าที่ในการสนับสนุน ส่งเสริมงานด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมในท้องถิ่น

การก่อสร้างอนุสาวรีย์พระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ ณ บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี มีวัตถุประสงค์ คือ

๑. เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านที่มีต่อพสกนิกรชาวไทยอย่างมากมายเหลือคณานับ

๒. ครบ ๑๐๐ ปี แห่งการก่อสร้างอนุสาวรีย์พระบรมรูปทรงม้าพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ ณ บริเวณหน้าพระที่นั่งอนันตสมาคม สวนอัมพร กรุงเทพมหานคร

๓. พสกนิกรอำเภอตระการพืชผล ทุกหมู่เหล่าร่วมกันทำความดี โดยสร้างอนุสาวรีย์พระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ อันเป็นกิจกรรมสำคัญ ตอบสนองโครงการ “จากวันแม่ ถึงวันพ่อ ๑๑๖ วัน สร้างสามัคคี”

๔. เพื่อแสดงพลังแห่งความสามัคคีอันยิ่งใหญ่ ให้สมกับที่อำเภอตระการพืชผล เป็นอำเภอเก่าแก่ มีประวัติการก่อตั้งมาเป็นเวลา ๑๐๐ ปีเศษ

๕. ถ้ามีเงินเหลือจากการก่อสร้างอนุสาวรีย์พระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ จะมอบเงินทั้งหมดเป็นทุนการศึกษาให้แก่นักเรียน นักศึกษาในเขตพื้นที่อำเภอตระการพืชผล

ดังนั้น อำเภอตระการพืชผล ซึ่งประกอบด้วยข้าราชการ ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พนักงานรัฐวิสาหกิจ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน พ่อค้า คหบดี และประชาชนชาวอำเภอตระการพืชผล และอำเภอใกล้เคียง ได้พร้อมใจกันทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีเมื่อวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๕๑ เพื่อหาเงินทุนก่อสร้างอนุสาวรีย์พระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ ประดิษฐานไว้ ณ หน้าที่ว่าการอำเภอตระการพืชผล โดยเริ่มดำเนินการ เมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๑ ใช้งบประมาณจำนวน ๘๔๘,๔๐๐ บาท อัญเชิญพระบรมรูปประดิษฐานบนแท่นประทับวันอาทิตย์ที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๑ และกำหนดพิธีฉลอมสมโภชอนุสาวรีย์พระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ ในวันพุธที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๑ ถวายพวงมาลาวันปิยมหาราช วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๑ ผู้ริเริ่มก่อตั้ง นายพีระศักดิ์ องค์กิตติคุณ นายอำเภอตระการพืชผล