บ้านสารภี

, 16 สิงหาคม 2555

บ้านสารภี เป็นหมู่บ้านที่ตั้งมานานกว่า 100 ปี มีวัดตั้งอยู่คู่กับหมู่บ้าน มีตำนานที่

เก่าแก่ และมีชื่อเสียง โดยเฉพาะคำว่า บ้านสารภี เป็นตำนานที่เล่ากันว่า สาเหตุที่

ชื่อบ้านสารภี เพราะหมู่บ้านดังกล่าวดั้งเดิม เป็นป่าสารภี เต็มหมู่บ้าน แต่เมื่อชาวบ้าน

มาตั้งบ้านเรือนอยู่มากขึ้น ต้นสารภี จึงถูกตัดไปใช้สอย หรือตัดเพื่อใช้พื้นที่สร้างบ้าน

อยู่อาศัย ชาวบ้าน จึงตั้งชื่อหมู่บ้าน ตามสิ่งที่มีอยู่มากมายในหมู่บ้านว่า "บ้านสารภี"