“เข่ง” เข่งไม้ไผ่

, 20 สิงหาคม 2555

"เข่ง" เข่งไม้ไผ่" :ตามพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 ได้ให้ความหมายไว้ว่า"ภาชนะสานอย่างหนึ่งมีรูปร่างและขนาดต่าง ๆ แตกต่างกันไป" เช่น เข่งมะพร้าว,เข่งลำไย,เข่งทั่ว ๆ ไป เป็นภาชนะทีจักสานจากเปลือกไม้ไผ่เส้นใหญ่ ใช้ประโยชน์สำหรับสิ่งของทั่ว ๆ ไป หรือเข่งสำหรับเก็บขยะมูลฝอย,เศษใบไม้,หญ้าแห้ง ปัจจุบันก็มีใช้ทั่วไปตามบ้านเรือน หรือ ตามถนน สถานที่ราชการหรือที่สวนสาธารณะก็มีใช้

ลักษณะของเข่งไม้ไผ่ :สานจากตอกไม้ไผ่เส้นใหญ่เป็นลายขัด ก้นของเข่งเป็นลักษณะสี่เหลี่ยม ตรงกลางเข่งบานออก และปากเข่งกว้าง ด้านนอกเข่งทำเป็นหูหิ้ว 2 ข้าง สำหรับหิ้วสิ่งของเครื่องใช้(เข่งไม้ไผ่มีความแตกต่างจากเข่งสานจากหวาย คือ เข่งไม้ไผ่ใช้ตอกไม้ไผ่เส้นใหญ่ สำหรับเข่งหวายใช้เส้นหวายเส้นเล็กและใช้หวายในการสานเข่ง)

วัสดุที่ใช้สานเข่ง :ไม้ไผ่,ไม้ซาง,ลวด

แหล่งที่มาของเข่งไม้ไผ่ :โครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชน วัดศรีสว่าง บ้านสี่แยก โนนหัวนา หมู่ที่ 4 ตำบล นาจาน อำเภอ สีชมพู จังหวัด ขอนแก่น