วันสำคัญทางศาสนาอิสลาม

, 15 มกราคม 2554

วันเมาลิด
คำว่าเมาลิดเป็นภาษาอาหรับ แปลว่าวันประสูติของท่านนาบี มูฮัมหมัด (ซ.ล.) ตรงกับจันทร์ที่ 12 เดือนรอบิอูลอาวัล (ประมาณวันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 1113) ณ นครเมกกะฮ ประเทศ
ซาอุดีอาระเบียเป็นวันแห่งการเฉลิมฉลองคล้ายวันเกิดของท่านศาสดามูฮัมหมัด ในวันดังกล่าว
ชาวมุสลิมจะได้จัดงานถวายความรำลึกถึงท่านศาสดามูฮัมหมัด (ซ.ล.) ในพิธีจะมีการนำประวัติของท่านศาสดามากล่าวถึงเป็นโวหารสดุดี มีทั้งการกล่าวด้วยร้อยแก้วและร้อยกรอง ซึ่งจะใช้หนังสือ อัล-บัร-ซันญี ในการอ่าน วัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่เกียรติคุณท่านศาสดาผู้มีพระคุณและแสดงความกตเวทิตาคุณ และเป็นประหนึ่ง เพื่อสอนให้เยาวชนได้รู้จักบุคคลสำคัญทางศาสนา นอกจากนี้ยังมีการอ่านคัมภีร์อัล-กุลอ่าน การอ่านดูอาขอพรจากองค์อัลเลาะฮ เมื่อเสร็จพิธีทางศาสนาแล้วก็จะมีการทำบุญเลี้ยงกันที่มัสยิดหรือที่บ้าน
ปัจจุบันมีการจัดวันเมาลิดรวมกันเป็นระดับตำบล อำเภอ หรือจังหวัด เรียกว่างานเมาลิดกลาง มีการประกวดการอ่านพระคัมภีร์อัลกุลอาน และแสดงปาฐกถาธรรม กล่าวถึงผลงานและคุณธรรมของท่านนาบี มูฮัมหมัด