เทศบาลตำบลห้วยราช

, 23 สิงหาคม 2555

เทศบาลตำบลห้วยราช ตั้งอยู่เลขที่ 199 หมู่ที่ 3 ตำบลห้วยราช อำเภอห้วยราช จังหวัดบรุีรัมย์ เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหนึ่งในเขตอำเภอห้วยราช รับผิดชอบตำบลห้วยราชบางส่วน และตำบลห้วยราชาทั้งตำบล บ้านห้วยราชเดิมเรียกว่า "บ้านห้วยขาด " ตรงกับภาษาท้องถิ่นเป็นภาษาเขมรว่า "โอลกระม็อด " โอล แปลว่า ห้วย กระม็อด แปลว่า ขาด ถึงฤดูฝนมีน้ำหลากเป็นเหตุให้ทำนบหรือฝายพังเสียหาย ชาวบ้านจึงเรียกโอลกระม็อด และเรียกว่าห้วยราช จนถึงปัจจุบัน

เทศบาลตำบลห้วยราช เป็นเครือข่ายทางวัฒนธรรมได้ดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ด้านวัฒนธรรมไม่ว่าจะเป็นการสนับสนุนการจัดงานประเพณีลอยกระทง การจัดงานประเพณีมหกรรมว่าวอีสาน การแห่เทียนเข้าพรรษา การจัดอบรมคุณธรรม จริยธรรมให้แก่นักเรียน ฯลฯ