การทำผ้าห่มนวม

, 26 สิงหาคม 2555

การทำผ้าห่มนวมเป็นผลิตภัณฑ์ OTOP ของชุมชนในตำบล โดยการจัดทำจากกลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้า เช่น ผ้าห่มนวม ปลอกหมอน สามารถจำหน่ายในพื้นที่ใกล้เคียง หรือได้รับออเดอรจากส่วนราชการ เอกชน พื้นที่อื่น ๆ สามารถสร้างรายได้กับครอบครัวปีหนึ่งมากพอสมควร ผ้าห่มนวมเกิดจากภมูิปัญญาชาวบ้าน เนื่องจากอากาศหนาวจึงได้มีการทำผ้าห่มนวมขึ้นมาเพื่อป้องกันอากาศหนาวเย็น