พระมหาวิบูลย์ พุทธฺญาโณ

, 17 มกราคม 2554

หลวงพ่อพระมหาวิบูลย์ พุทธญาโณ พระภิกษุผู้มีความสำรวมเป็นอารมณ์แห่งวัดโพธิคุณ (สวนโพธิญาณ) บ้านห้วยเตย หมู่ที่ ๖ ต.แม่ปะ อ.แม่สอด จ.ตาก พระภิกษุผู้ทรงคุณธรรมที่เคยปฏิบัติหน้าที่เป็นเลขาฯ ของหลวงพ่อพระอาจารย์สุชาติ ศิษย์ของหลวงพ่อพระอาจารย์สุชาติที่เก่งขนาดท่านออกปากชมเชยยังมีอยู่อีกองค์หนึ่ง ซึ่งจะเป็นที่พึ่งแก่บรรดาศิษย์ทั้งหลายของหลวงพ่อพระอาจารย์สุชาติได้

พระภิกษุองค์นี้ หลวงพ่อพระอาจารย์สุชาติเคยเรียกมาใช้แทนตัวท่านเองอยู่เป็นเนืองนิตย์ ในสมัยที่ท่านยังอยู่วัดอินทารามตลาดพลู ครั้งเมื่อท่านยังมีชีวิตอยู่
แต่พระภิกษุองค์ดังกล่าวท่านชอบออกธุดงค์หาความวิเวกเสมอมา ในระยะหลังบรรดาศิษย์ทั้งหลายของหลวงพ่อพระอาจารย์สุชาติ จึงไม่ค่อยจะได้รู้จักท่าน
ปัจจุบันนี้ท่านพำนักอยู่ที่วัดโพธิคุณ (สวนโพธิญาณ) อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ท่านผู้นี้คือ พระอาจารย์มหาวิบูลย์ พุทธญาโณ

หลวงพ่อพระมหาวิบูลย์ ท่านเป็นศิษย์ของพระอาจารย์หลายรูป เช่น หลวงปู่แหวน วัดดอยแม่ปั๋ง เชียงใหม่,หลวงพ่อพระวิเชียรมุนี อดีตเจ้าอาวาสวัดอินทาราม หลวงพ่อพระวิเชียรมุนี้นี้เป็นศิษย์ของหลวงพ่อเจ้าคุณทักษิณคณิสร วัดอินทาราม พระผู้สร้างพระเพชรหลีกเพชรกลับ อันโด่งดัง

หลวงพ่อ ฯ มีชื่อเดิม วิบูลย์ นามสกุล ลวดเงิน ดือน / ปีเกิด ๕ มีนาคม ๒๔๗๘ สัญชาติ ไทย เชื้อชาติ ไทย
สถานที่เกิดบ้าน ไผ่ท่าโพเหนือ หมู่ที่ ๑ ตำบล ไผ่ท่าโพ อำเภอ โพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร

นามบิดา นายชิน นามสกุล ลวดเงิน
นามมารดา นางมอญ นามสกุล ลวดเงิน (เกิดศาสตร์)
เป็นบุตรชายคนโต ในบรรดาบุตรธิดา ๕ คน
อุปสมบทเมื่อ วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๔๙๙ ณ อุโบสถวัดชัยมงคล
ตำบลในเขต อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร
นามพระอุปัชฌาย์ พระครูพิเศษธรรมนิวิษฐ์ เจ้าคณะอำเภอ สังกัดวัดชัยมงคล
ตำบลในเขต อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร ได้รับฉายา พุทฺธญาโณ

ในปีพุทธศักราช ๒๕๐๑ พระครูพิเศษธรรมนิวิษฐ์ พระอุปัชฌาย์ ได้ส่งไปเรียนหนังสือนักธรรมและบาลี ที่วัดอินทารามวรวิหาร ตลาดพลู ธนบุรี กรุงเทพมหานครฯ สังกัดอยู่ที่วัดอินทารามวรวิหาร ตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา

ในปี ๒๕๒๕ ได้มาเป็นประธานสงฆ์ให้อุบาสกอุบาสิกา ผู้มีศรัทธาได้มาเริ่มก่อตั้งวัดโพธิคุณ เป็นเจ้าอาวาสรูปแรกของวัดโพธิคุณ เมื่อ ๑๖ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๓๑ จนถึงปัจจุบัน

มานพ ชื่นภักดิ์
นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ