วัดสระมรกต

, 07 กันยายน 2555

วัดสระมรกต ตั้งอยู่เลขที่ ๑ บ้านสระข่อย หมู่ที่ ๑ ตำบลโคกไทย อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ ๑๘ ไร่ ๑ งาน ๔๐ ตารางวา น.ส.๓ เลขที่ ๑๓๔ อาณาเขตทิศเหนือ ทิศใต้ และ ทิศตะวันออก จดทางสาธารณะ ทิศตะวันตก จดที่ดินเอกชน อาคารเสนาสนะประกอบด้วย อุโบสถกว้าง ๔.๕ เมตร ยาว ๘ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๕๒๑ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ศาลาการเปรียญ กว้าง ๑๔ เมตร ยาว ๒๔ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๕๑๘ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กทรงไทย หอสวดมนต์กว้าง ๑๐ เมตร ยาว ๑๔ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๕๑๙ เป็นอาคารไม้ กุฏิสงฆ์ จำนวน ๙ หลัง เป็นอาคารไม้ ๕ หลัง ครึ่งตึกครึ่งไม้ ๒ หลัง และตึก ๒ หลัง วิหารกว้าง ๑๒.๕ เมตร ยาว ๑๓ เมตร เป็นอาคารไม้ทรงไทย สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๕๐๙ ศาลาอเนกประสงค์ กว้าง ๑๓.๕ เมตร ยาว ๒๓.๕ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๕๓๒ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กทรงไทย ปูชนียวัตถุ มีพระประธานประจำอุโบสถ ๑ องค์ ขนาดหน้าตักกว้าง ๗๙ นิ้ว

วัดสระมรกต ตั้งเมื่อวันที่ ๒๖ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๒๐ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๒๑ เขตวิสุงคามสีมา กว้าง ๒๐ เมตร ยาว ๓๖ เมตร การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาส คือ พระครูจันทสราธิคุณ พ.ศ.๒๕๒๑-ปัจจุบัน