โรงเรียนชุมชนบ้านหลวง

, 07 กันยายน 2555


โรงเรียนชุมชนบ้านหลวง ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 1ตำบลสวด อำเภอบ้านหลวง จังหวัดน่าน โดยมีการเปิดสอนตั้งแต่ ชั้นประถมปีที่ 1 ถึง ชั้นประถมปีที่ 6 เป็นโรงเรียนที่สามารถรองรับนักเรียนในพื้นที่ ในระดับประถมศึกษา โดยไม่ทำให้ผู้ปกครองเกิดภาระในด้านค่าใช้จ่าย ตลอดจนห่วงใยบุตรหลานในการเดินทางออกนอกพื้นที่เพื่อศึกษาเล่าเรียน อีกทั้งยังมีความพร้อมในด้านการเรียนการสอนและมีผู้บริหารการศึกษาที่มีความรู้ความสามารถและบริหารจัดการจนทำให้โรงเรียนชุมชนบ้านหลวง เป็นโรงเรียนที่มีคุณภาพในด้านการเรียนการสอนควบคู่ไปกับส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรม ของอำเภอบ้านหลวง จังหวัดน่านโรงเรียนชุมชนบ้านหลวง เป็นองค์กรที่ให้ความร่วมมือในด้านงานวัฒนธรรม ตลอดมา โดยมีการส่งนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมทางด้านวัฒนธรรมอย่างสม่ำเสมอ ตลอดจนมีการจัดตั้งกลุ่มนักเรียนที่มีความเกี่ยวข้องในด้านวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น จนสามารถขับเคลื่อนงานทางด้านวัฒนธรรมเกี่ยวข้องกับภาคส่วนต่างๆ อย่างต่อเนื่อง ทำให้มีการพัฒนางานด้านวัฒนธรรมในท้องถิ่น อย่างยั่งยืน