โครงการหลวงดอยคำ

, 10 กันยายน 2555

โครงการหลวงดอยคำที่ตั้ง ตำบลป่าซาง อำเภอแม่จัน เชียงราย 57110โรงงานแห่งนี้จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2516 โดยมี ม.จ.ภีศเดช รัชนี และศาสตราจารย์อมร ภูมิรัตน์ ผู้อำนวยการสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารสำเร็จรูป มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการจัดตั้งโรงงานแห่งนี้ขึ้น เพื่อเป็นหน่วยรับซื้อผลผลิตจากเกษตรกร จากหมู่บ้านแม้ว กระเหรี่ยง มูเซอ อีก้อ และเย้า ซึ่งได้รับการส่งเสริมให้ปลูกผัก ผลไม้ และถั่ว ตลอดจนรับซื้อผลผลิตท้องถิ่นในเขตอำเภอแม่สาย อำเภอเชียงแสน และอำเภอเมือง จังหวัดเชียงรายโรงงานหลวงที่แม่จันนี้เป็นโรงงานแห่งแรกในประเทศไทยที่มีเครื่องจักรการผลิตแป้งถั่วเหลือง