วัดปากแพรก

, 11 กันยายน 2555

วัดปากแพรก
วัดปากแพรก
ตั้งอยู่เลขที่ ๕ บ้านปากแพรก หมู่ที่ ๒ ตำบลนากระตาม อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ ๙ ไร่

อาคารเสนาสนะประกอบด้วย
๑. อุโบสถ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก
๒. ศาลาการเปรียญ สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๓ เป็นอาคารทรงไทยประยุกต์ชั้นเดียว
๓. กุฏิสงฆ์ จำนวน ๔ หลัง
นอกจากนี้มี โรงครัว และโรงมโนราห์
ปูชนียะวัตถุมีพระประธานประจำศาลาการเปรียญ ปางมารวิชัย ขนาดหน้าตักกว้าง ๔๐ นิ้ว สูง ๔๙ นิ้ว สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๘

วัดปากแพรกตั้งเมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม พ.ศ. ๑๘๗๒ เป็นวัดที่ตั้งอยู่ ณ จุดบรรจบของแม่น้ำสองสาย คือ คลองท่าแซะและคลองรับร่อ ไม่ปรากฏหลักฐานว่าใครเป็นผู้สร้างได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อ พ.ศ. ๒๔๔๐

การบริหารและการปกครองมีเจ้าอาวาส เท่าที่ทราบนาม คือ
รูปที่ ๑ พระนุ้ย
รูปที่ ๒ พระน้อย
รูปที่ ๓ พระหนู
รูปที่ ๔ พระปลัดขิน เตชธมฺโม พ.ศ. ๒๕๐๗ – ๒๕๓๐
รูปที่ ๕ พระอธิการบุญพาส กิตฺติปาโล พ.ศ. ๒๕๓๐ – ๒๕๓๕
รูปที่ ๖ พระอธิการบุญจริง ธมฺมวโร พ.ศ. ๒๕๓๕ – ๒๕๔๑
รูปที่ ๗ พระครูพิพิธกิจจานุกิจ พ.ศ. ๒๕๔๑ – ๒๕๔๕
รูปที่ ๘ พระบุณฑูร ฐิตธมฺโม พ.ศ. ๒๕๔๕ – ปัจจุบัน

ความสำคัญ
๑. เป็นแหล่งพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของเด็ก เยาวชน และประชาชนในพื้นที่
๒. เป็นสถานที่ปฏิบัตธรรมของประชาชนในพื้นที่