วัดศรีภวังค์

, 11 กันยายน 2555

ประวัติความเป็นมาวัดศรีภวังค์

วัดศรีภวังค์ ตั้งอยู่ที่บ้าน "คลองสาร" หรือหมู่ที่ 1 ตำบลทับน้ำ ที่ตั้งของวัดศรีภวังค์นั้นอยู่ริมหนองสับปะโคน ซึ่งน่าจะกลายมาจาก "เสาประโคน" คือ เสาไม้สำหรับผูกช้าง เพราะบริเวณนี้เคยเป็นที่เลี้ยงช้างจำนวนมาก ทำให้เกิดข้อสันนิษฐานว่า บ้าน "คลองสาร" เป็นที่ลุ่ม น่าจะเป็นสถานที่ใช้เลี้ยงช้างหลวง เหมือนกับบ้านม้าที่อยู่ทางเหนือขึ้นไปเป็นที่ดอน เป็นสถานที่เลี้ยงม้าหลวงในสมัยสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชดังที่มีผู้เล่าสืบต่อ ๆ กันมา (สาร แปลว่า ช้าง)

และจากประวัติที่มีผู้สืบค้นไว้ ทราบว่า วัดศรีภวังค์นี้ เดิมเป็นสำนักสงฆ์ เมื่อหลวงคชศักดิ์ (นายค้าง) ขุนนางผู้หนึ่งที่ควบคุมดูแลการเลี้ยงช้าง ได้บรรดาศักดิ์เป็น "พระศรีภวังค์" ก็ได้สร้างวัดขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2415 ตามธรรมเนียมนิยมของผู้ที่ได้รับตำแหน่งสูงขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยาและรัตนโกสินทร์

แต่เดิมชื่อวัดนี้เขียนว่า "วัดสีภวังค์" ได้รับวิสุงคามสีมาเมื่อ วันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2479 และได้เปลี่ยนชื่อเป็นวัดศรีภวังค์ เมื่อ พ.ศ. 2483

ปัจจุบัน วัดศรีภวังค์มีเนื้อที่ 26 ไร่เศษ ทิศเหนือเป็นทุ่งนา(หนองสับปะโคนเดิม) ทิศตะวันออกจรดคลองชลประทาน ทิศใต้เป็นหมู่บ้านและโรงเรียนประถมศึกษา ทิศตะวันตกเป็นทุ่งนา

วัดศรีภวังค์ เป็นสถานที่บำเพ็ญกุศล และประกอบศาสนกิจของชาวพุทธจากหมู่ที่ 1 และ หมู่ที่ 2 ของตำบลทับน้ำ ชาวพุทธวัดศรีภวังค์ได้อุปถัมภ์บำรุง ดูแลวัดและพระภิกษุสามเณรมาโดยตลอด ทำให้วัดมีความเจริญมั่นคงตามสมควร อาคารเสนาสนะเดิมได้ผุพังไปตามสภาพ ขณะนี้กำลังมีการก่อสร้างเพิ่มเติมหลาย ๆ อย่าง

เนื่องจากวัดศรีภวังค์อยู่ในที่ลุ่ม ริมคลอง เดิมนั้นจะมีน้ำท่วมทุกปี การสัญจรไปมาต้องใช้เรือ แต่จากสภาพการคมนาคมที่เปลี่ยนแปลงไป ทำให้วัดต้องปรับปรุงพื้นที่ และอาคารเสนาสนะ ให้เหมาะกับการสัญจรทางรถยนต์ ซึ่งต้องใช้งบประมาณมาก และในบางปีที่น้ำมากน้ำก็ยังท่วมอยู่