โรงเรียนเทศบาลวัดบูรพาภิราม

, 12 กันยายน 2555

เป็นโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในเขตเทศบาล ในบริเวณวัดบูรพาภิราม ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด เปิดสอนระดับ อนุบาล ๑ – ประถมศึกษาปีที่ ๖