พระพุทธรูปปางถวายเนตร

, 14 กันยายน 2555

เป็นประติมากรรมลอยตัว แบบปูนปั้น พระพุทธรูปประจำวันเกิด พระพุทธรูปปางถวายเนตร สำหรับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ เป็นพระพุทธรูปที่อยู่ในอริยาบทยืน ลืมพระเนตรทั้งสองเพ่งไปข้างหน้า พระหัตถ์ทั้งสองห้อยลงมาประสานกันระหว่างพระเพลา พระหัตถ์ขวาซ้อนเหลื่อมพระหัตถ์ซ้าย อยู่ในพระอาการสังวรทอดพระเนตรดูต้นพระศรีมหาโพธิ์ พระพุทธรูปปางถวายเนตรนี้ มีประวัติความเป็นมาครั้งพุทธกาล พระบรมศาสดาได้ตรัสรู้อนุตรสัมมาสัมโพธิญาณแล้ว ก็ได้ประทับเสวยวิมุติสุขอยู่ใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์ เป็นระยะเวลา ๗ วัน จากนั้น ได้เสด็จไปประทับยืน ณ ที่กลางแจ้งทางทิศอีสานของต้นพระศรีมหาโพธิ์ ทอดพระเนตรต้นพระศรีมหาโพธิ์โดยไม่กระพริบพระเนตรเลยตลอดระยะเวลา ๗ วัน เป็นเหตุแห่งการสร้างพระพุทธรูปปางนี้เรียกว่า ปางถวายเนตร วัดบ้านโคกกลาง หมู่ที่ ๑๗ ตำบลปลาปาก อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม จึงได้สร้างพระพุทธรูปปางถวายเนตรไว้ ที่บริเวณ ประตูทางเข้าวัดทางขวามือ เพื่อให้พุทธศาสนิกชน ผู้เกิดวันอาทิตย์ได้สักการบูชา