กระเป๋าเชือกพลาสติก

, 17 กันยายน 2555

ชื่อ กระเป๋าเชือกพลาสติก
ชื่อผู้ครอบครอง นางถนอม บุญไชยสุริยา
ประวัติความเป็นมา

การจักสานกระเป๋าโดยใช้เชือกพลาสติกนี้คุณถนอม บุญไชยสุริยาเล่าว่า เรียนรู้การสานกระเป๋าเชือกพลาสติกจากน้องสาว โดยเริ่มทำใช้เองในครัวเรือน และในการสานจะต้องสานให้เชือกพลาสติกที่ใช้สานกระเป๋ามีความแน่นกระชับ และทนทาน และเอกลักษณ์ของกระเป๋าที่สาน จะมีความแปลกของสีลายแล้วก็จะสามารถสร้างความสวยงามที่ปากกระเป๋า จะนำลวดมาดามที่ปากกระเป๋าเพื่อให้กระเป๋ามีความทนทาน และการสานกระเป๋าช่วยให้มีรายได้เสริมให้กับครอบครัว โดยระยะเวลา ๑ วัน สามารถสานกระเป๋าได้ ๓ ใบ โดยราคาของกระเป๋าที่สานจะจำหน่ายในราคาใบละ ๕๐ บาท ในปัจจุบันภูมิปัญญาการสานกระเป๋า ได้เผยแพร่แก่ลูกหลานในพื้นที่สามารถนำความรู้ที่ได้จากการศึกษาภูมิปัญญาเรื่องการจักสานกระเป๋าใช้ในชีวิตประจำวัน และสามารถนำความรู้ไปประกอบอาชีพสร้างรายได้ให้แก่ครอบครัว

วัสดุที่ใช้

๑.เชือกพลาสติกสีต่าง ๆ

๒.สายยาง (สำหรับทำสายกระเป๋า)

๓.กรรไกร

วิธีทำ

๑. ใช้เชือกพลาสติกที่เตรียมไว้สานฐาน สานลายหนึ่งหรือลายขัด

๒. การสานขึ้นรูป นำเชือกพลาสติกตัวที่สานขึ้นรูป สานเข้ากับตัวยืน เส้นที่๑ สานลายขัดหรือลายหนึ่งเช่นเดียวกัน โดยสอดปลายเชือกแต่ละด้านยังด้านตรงข้ามทีละคู่ตามต้องการ สานในลักษณะนี้จนครบทุกเส้นสานต่อมุมที่ ๒ ตามด้วยมุมที่ ๓ ในลักษณะเดียวกัน

๓. นำสายยางวางทาบบนเส้นขอบ แบ่งระยะให้อยู่ช่วงกึ่งกลางและให้สมดุลกัน

๔. นำเชือกพลาสติกที่เตรียมไว้สำหรับสานห่วงตะกร้ามา๕ เส้น เริ่มสานเส้นกลางก่อนโดยสอด

จากตัวสานขึ้นรูป แล้ววางทาบบนห่วงตะกร้า แล้วสานต่อด้านใน สานเส้นที่เหลือในลักษณะเดียวกัน ข้างละ๒ เส้นให้ ครบ ๕ เส้น ต่อ ๑ สาย และสานต่อในลักษณะเดียวกันแล้วเก็บปลายสายโดยการทำก้นหอย ส่วนด้านนอกก็สานในลักษณะเดียวกัน