เซิ้งปาดตาล

, 21 กันยายน 2555

การแสดงเซิ้งปาดตาล การแสดงชุดนี้สะท้อนให้เห็นถึงวิถีชิวิตของชาวสวนในเขตอำเภอวัดเพลง ที่ประกอบอาชีพในการทำสวนมะพร้าว เป็นผู้มีความขยัน รักสงบและอดทนเพียงใด แต่ก็ยังรักษาไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของท้องถิ่นไว้ได้อย่างดี ท่ารำ(เซิ้ง) ที่ใช้ในการแสดงชุดนี้ จะบรรยายให้เห็นถึงลักษณะวิธีการทำน้ำตาลมะพร้าว โดยเริ่มตั้งแต่ท่าออก จะเน้นท่าไหว้ผีสาง นางไม้ ที่ประจำอยู่บนต้นไม้ และตามด้วยท่ารำรวมทั้งสิ้น ๙ ท่า