ที่ว่าการอำเภอจุน

, 26 กันยายน 2555

ที่ว่าการอำเภอจุน ตั้งอยู่เลขที่ 361 หมู่ 1 ตำบลห้วยข้าวก่ำ อำเภอจุน จังหวัดพะเยา มีเขตการปกครอง จำนวน 7 ตำบล ประกอบด้วย ตำบลห้วยข้าวก่ำ ตำบลจุน ตำบลพระธาตุขิงแกง ตำบลห้วยยางขาม ตำบลทุ่งรวงทอง ตำบลลอ ตำบลหงส์หิน มีจำนวนหมู่บ้านจำนวน 86 หมู่บ้าน มีพื้นที่ 571.231 ตารางกิโลเมตร ปัจจุบัน (พ.ศ.2555) มีนายธงชัย ตรีทิพยรักษ์ เป็นนายอำเภอจุน