วัดป่าเขากระเจียว

, 28 กันยายน 2555


วัดป่าเขากระเจียว ตั้งอยู่บ้านเขากระเจียว หมู่ที่ ๑๓ ตำบลลำนางรอง อำเภอลำนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ ๓๑๒๖๐ ซึ่งได้ทำการก่อสร้างมาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๒๗ โดยการร่วมแรง ร่วมใจจากชาวบ้านเขากระเจียว บ้านคลองโป่ง ที่ดินแห่งนี้เป็นที่ของ ส.ป.ก. และได้ขออนุญาตใช้ที่ดินของทางราชการเพื่อสร้างวัดป่าเขากระเจียวเรียบร้อยแล้ว ตั้งแต่วันที่ ๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๓ โดยมีเนื้อที่ดิน ๖ ไร่ ๒ งาน ๔๕ ตารางวา โดยมี นางคำพอง จันทะสาร เป็นผู้ยื่นคำขอวัดป่าเขากระเจียว แห่งนี้ ก็มีการพัฒนา บำรุงวัดมาเรื่อยๆ จนเป็นที่รู้จักสาของผู้มีจิตกุศล มีจิตศรัทธา อันเป็นกุศล มาช่วยพัฒนาวัดให้เจริญก้าวหน้าขึ้นวัดป่าเขากระเจียว เป็นสถารนที่ฝึกอบรมปฏิบัติธรรม บำเพ็ญกุศล สำหรับพุทธศาสนิกชนทุกคน ไม่ว่าจะเป็นข้าราชการ นักเรียน และประชาชนทั่วไป สถานที่แห่งนี้ เหมาะเป็นสถานที่ฝึกอบรมธรรมะ ปฏิบัติธรรม และเป็นสถานที่พัฒนาปลุกฝั่ง ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม แก่นักเรียนเป็นอย่างยิ่งในปัจจุบันนี้ มี พระอธิการอดิศักดิ์ อนาลิโย เป็นเจ้าอาวาสวัดป่าเขากระเจียว