พระอธิการประสิทธิชัย อุปสโม

, 02 ตุลาคม 2555

ประวัติ

พระอธิการประสิทธิชัย อุปสโม ชื่อเดิมประสิทธิชัย น้ำแข็ง เกิดวันที่ ๙ เดือนธันวาคม พ.ศ.๒๔๙๙ หมู่บ้านหนองบอน บ้านเลขที่ ๑๓๒ ตำบลหนองบอน อำเภอสระแก้ว จังหวัดปราจีนบุรี

บรรพชา วันที่ ๑๓ เดือนพฤษภาคม พ.ศ.๒๕๓๐ ที่วัดพระร่วงประสิทธิ์

พระอุปัชฌาย์ ชื่อพระครูเกษมศาสนกิจ

พระกรรมวาจาจารย์ ชื่อพระมหามานิตย์ ธมฺมทินโน

พระอนุสาวนาจารย์ ชื่อพระชื้น อหิสโก

ผลงาน

ปฏิบัติกิจของสงฆ์ในกิจกรรมวันสำคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ปกครองสงฆ์ในวัดให้ปฏิบัติอยู่ในศีล ผู้นำชุมชน ส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่น