เทศบาลตำบลเวียงลอ

, 02 ตุลาคม 2555

เทศบาลตำบลเวียลอเป็นเครือข่ายทางวัฒนธรรมที่ให้การสนับสนุนดำเนินงานด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมในพื้นที่ตำบลลอ

เทศบาลตำบลเวียงลออำเภอจุน จังหวัดพะเยา เดิมมีฐานะเป็นสภาตำบลต่อมาได้เปลี่ยนแปลงจากสภาตำบลลอ มาเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลลอ ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537ตั้งแต่วันที่15มกราคม พ.ศ.2539จากนั้นกระทรวงมหาดไทยพิจารณาแล้วเห็นว่า องค์การบริหารส่วนตำบลลอเหมาะสมให้จัดตั้งเป็นเทศบาลตำบลจึงอาศัยอำนาจตามความในมาตรา42แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537และมาตรา7แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล2496จัดตั้งตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่21เมษายน พ.ศ.2551มีพื้นที่ทั้งหมด47ตารางกิโลเมตร หรือ29,375ไร่

ที่ตั้งและอาณาเขต

ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลหงส์หินอำเภอจุนจังหวัดพะเยา

ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลห้วยยางขามอำเภอจุนจังหวัดพะเยา

ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลทุ่งรวงทองอำเภอจุนจังหวัดพะเยา

ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลห้วยลานอำเภอดอกคำใต้จังหวัดพะเยา

เทศบาลตำบลเวียงลอมีจำนวนหมู่บ้านในเขตเทศบาลตำบลจำนวน11หมู่บ้าน ได้แก่

1.บ้านลอ หมู่ที่1เทศบาลตำบลเวียงลอ

2.บ้านปางป้อมเหนือ หมู่ที่2เทศบาลตำบลเวียงลอ

3.บ้านร่องย้าง หมู่ที่3เทศบาลตำบลเวียงลอ

4.บ้านปางป้อมใต้ หมู่ที่4เทศบาลตำบลเวียงลอ

5.บ้านน้ำจุน หมู่ที่5เทศบาลตำบลเวียงลอ

6.บ้านศรีเมืองชุม หมู่ที่6เทศบาลตำบลเวียงลอ

7.บ้านปางป้อมใหม่ หมู่ที่7เทศบาลตำบลเวียงลอ

8.บ้านใหม่พัฒนา หมู่ที่8เทศบาลตำบลเวียงลอ

9.บ้านปางป้อมกลาง หมู่ที่9เทศบาลตำบลเวียงลอ

10.บ้านน้ำจุนใหม่ หมู่ที่10เทศบาลตำบลเวียงลอ

11.บ้านเวียงลอ หมู่ที่11เทศบาลตำบลเวียงลอ