วัดท่าแฉะ (โบราณสถานเวียงลอ)

, 08 ตุลาคม 2555

วัดท่าแฉะเป็นวัดร้างนอกเขตกำแพงเมืองโบราณเวียงลอเรียงรายอยู่ 2 ฝั่งลำน้ำอิง
อยู่นอกเขตคู–กำแพงเวียงลอ ในเขตการปกครองของหมู่ 7 ตำบลหงส์หิน อำเภอจุน จังหวัดพะเยา ลักษณะแผนผัง เป็นกลุ่มอาคารประกอบด้วย วิหารขนาดใหญ่ เจดีย์ อุโบสถ มีแนวกำแพงแก้วล้อมรอบ แผนผังของวัดหันหน้าไปทางทิศตะวันออก อายุราวพุทธศตวรรษที่ 21 – 22
ขุดแต่งในปี พ.ศ.2547