วัดหนองปรง

, 20 มกราคม 2554


วัดหนองปรง ตั้งอยู่ที่เลขที่ 72 หมู่ที่ 4 ตำบลหนองปรง อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี สังกัดมหานิกาย ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ 32 ไร่ 2 งาน 15 ตารางวา เป็นอาคารไม้ทรงไทยประยุกต์ อาณาเขตทิศหนือทิศใต้ทิศตะวันออกและทิศตะวันตกจดบ้านเรือนราษฎร วัดหนองปรง ตั้งเมื่อ พ.ศ . 2175 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อ พ.ศ. 2514 การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาส เท่าที่ทราบนามคือ 1พระอธิการแพร 2 พระอธิการโป 3 พระอิการม่วน 4 พระครูบุญมา 5 พรตะอธิการสุนนโน 6 พระครูอุปถัมภ์พัฒนวิธาน และพระอิการอำนวย โกวิโท ปัจจุปัน การศึกษามีโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม เปิดสอนเมื่อ พ.ศ.2498 ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัด เปิดสอนเมี่อ พ.ศ. 2537 จนถึงปัจจุปันวัดหนองปรง ได้ขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถาน ของกรมศิลปากร สิ่งก่อสร้างส่วนใหญ่ถูกซ่อมแซมปรับปรุงแล้ว ส่วนที่เป็นของเดิมที่เห็นชัดเจนที่สุดคือ เสมาหินทรายแดงขนาดเล็ก เป็นเสมาของอุโบสถหลังเดิม ปัจจุบันนำมาเป็นเสมาของอุโบสถหลังใหม่รูปแบบเป็นเสมาที่นิยมในสมัยอยุธยาตอนปลาย นอกจากนี้ยังมีเจดีย์ราย 2 องค์ เป็นเจดีย์ย่อมุมไม้สิบสอง ตกแต่งด้วยลวดลายปูนปั้น ศิลปะสมัยรัตนโกสินทร์