วัดสุทธาโภชน์

, 05 พฤศจิกายน 2555

วัดสุทธาโภชน์ เดิมชื่อว่า วัดสุทธาวาส ก่อสร้างโดย เจ้าจอมมาดากลิ่น พระสนมเอกในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในที่ดินของท่านตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๔๓๗ เจ้าจอมมารดากลิ่น พร้อมด้วยพระมหาอ่อน มหากลฺยาโณ และมรรคนายก อ๊อต ไชยนุต ได้ทำการย้ายวัดมาตั้งบริเวณปากคลองมอญ ฝั่งเหนือ ริมคลอง ลำปลาทิว ฝั่งตะวันออกและเปลี่ยนชื่อเป็น วัดสุทธาโภชน์ ท่านเจ้าจอมมารดากลิ่นได้ให้ความเมตตา พี่น้องชาวรามัญ มาทำบุญทอดกฐินเป็นประจำทุกปีตลอดอายุขัยของท่าน วัดสุทธาโภชน์ เป็นวัดที่เก่าแก่เป็นศูนย์รวมศิลปวัฒนธรรม ประเพณี วิถีชุมชนของมอญลาดกระบัง และยังยึดถือปฏิบัติสืบต่อกันมาตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน เป็นแหล่งเรียนรู้ของท้องถิ่นให้คนรุ่นหลังได้ศึกษาประวัติศาสตร์ของชุมชน สิ่งที่น่าสนใจภายในวัดได้แก่ อนุสรณ์สถานเจ้าจอมมารดากลิ่น พิพิธภัณฑ์เรือท้องถิ่น มากกว่า ๑๐๐ ลำ เรือนไทยไม้สัก ๑๐๐ ปี สวนปลาธรรมชาติ ริมคลองลำปลาทิว พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานครเขตลาดกระบัง

วัดสุทธาโภชน์เป็นศูนย์รวมวัฒนธรรมของชาวมอญและยังคงมีการจัดประเพณีของชาวมอญอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ประเพณีตักบาตรพระร้อยทางเรือ หนึ่งเดียวในกรุงเทพมหานคร