ประเพณีลอยกระทง

, 16 พฤศจิกายน 2555

ประเพณีลอยกระทง อำเภอบ้านโป่งร่วมกับเทศบาลเมืองบ้านโป่งและหน่วยงานต่าง ๆ ได้จัดงานประเพณีลอยกระทงเป็นประจำทุกปี ตรงกับวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๒ ชาวไทยได้ถือเป็นวันลอยกระทงมาแต่โบราณกาล ซึ่งอดีตเชื่อกันว่าในวันดังกล่าวมีประชาชน นำกระทงไปลอยตามแม่น้ำลำคลอง เพื่อเป็นการบูชารอยพระพุทธบาท และขอขมาพระแม่คงคา ซึ่งประชาชนได้ใช้อุปโภค บริโภค ตลอดปี และเพื่อเป็นการอนุรักษ์และสืบทอดประเพณีอันดีงามให้คงอยู่สืบไป

กิจกรรมภายในงานประเพณีลอยกระทง

๑. การประกวดกระทง ประเภทดอกไม้สดและความคิดสร้างสรรค์

๒. การประกวดหนูน้อยนพมาศ

๓. การแสดงดนตรีลูกทุ่งพร้อมแดนเซอร์