พระพุทธบาทจำลอง วัดตระพังทอง

, 30 พฤศจิกายน 2542

เครื่องมือจัดเก็บข้อมูล 08 โบราณวัตถุ
ชื่อ พระพุทธบาทจำลอง วัดตระพังทอง
ประวัติความเป็นมา รอยพระพุทธบาทจำลองเคยประดิษฐานอยู่ที่วัดเขาพระบาทใหญ่ โดยพระมหาธรรมราชาลิไทยทรงโปรดฯ ให้นำขึ้นประดิษฐานเมื่อปี พ.ศ. 1902 ปัจจุบันย้ายมาประดิษฐานที่วัดตระพังทอง บริเวณด้านข้างพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติรามคำแหง
ความสำคัญ เป็นที่สักการะบูชาของพุทธศาสนิกชน
ลักษณะของสิ่งของ รอยพระพุทธบาทจำลองประดิษฐานอยู่ภายในวิหารจัตุรมุข มีบันไดสามารถขึ้นไปกราบไหว้ได้ทั้งสี่ทาง
สภาพเศรษฐกิจและสังคม
สถาปัตยกรรม (ยุคสมัย) ศิลปะสุโขทัย
วัสดุที่ใช้
ลวดลาย
การใช้ประโยชน์ในอดีต
ผู้ครอบครอง หน่วยงานที่ดูแล วัดตระพังทอง ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย
แนวคิดในการจัดเก็บ จัดแสดงอยู่ภายในวิหารจัตุรมุข วัดตระพังทอง