โฮมสเตย์บ้านท่าล้ง

, 30 พฤศจิกายน 2542

โฮมสเตย์บ้านท่าล้ง ตั้งอยู่ที่หมู่ 5 บ้านท่าล้ง ตำบลห้วยไผ่ อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี โฮมสเตย์ที่นี่จัดตั้งกันในหมู่บ้าน โดยมีผู้ใหญ่บ้านและผู้ช่วยเป็นผู้ควบคุมดูแล นักท่องเที่ยวที่ต้องการสัมผัสธรรมชาติริมแม่น้ำโขง และต้องการศึกษาเรียนรู้ชีวิตชาวบรู ก็สามารถมาเที่ยวแบบไปเช้าเย็นกลับก็ได้ หรือมาค้างคืนแบบโฮมสเตย์ ก็ได้เยี่ยมชมบรรยากาศความเป็นอยู่ของชาวบ้านในหมู่บ้านเล็กๆ ที่เต็มไปด้วยกลิ่นอายของวัฒนธรรมท้องถิ่นซึ่งชาวบ้านร่วมกันอนุรักษ์และทำ ให้คงอยู่ไว้ เรียกว่าเป็นการท่องเที่ยวตามแบบวิถีชีวิตท้องถิ่นของชาวไทยบรู สามารถติดต่อได้ที่ผู้ใหญ่บ้าน นายธีระเกียรติ์ แก้วใส โทร 084-498-0326
การท่องเที่ยวชุมชนบ้านท่าล้ง มีกิจกรรม 3 ลักษณะ คือ
1. ศึกษาวิถีชาวบรูอันเป็นเอกลักษณ์
2. เดินป่าศึกษาธรรมชาติ ชมธรรมชาติที่งดงาม เช่น ผาเจ๊ก ผาเมย โดยเส้นทางเดินป่ามีระยะทางประมาณ 6 กิโลเมตร และใช้เวลาในการเดินประมาณ 4-6 ชั่วโมง
3. ล่องเรือชมสองฝั่งโขง ชมวิถีชีวิตบ้านคำตื้อ ดอนกุ่ม (สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว) โดยมีเส้นทางการเดินเรือ คือ บ้านท่าล้ง-บ้านคำตื้อ บ้านท่าล้ง-หาดวิจิตรา บ้านท่าล้ง-แม่น้ำสองสี-แก่งตะนะ
บ้านท่าล้งมีลักษณะพื้นที่เป็นพื้นที่ลาดชันกับเนินเขาสูง ส่วนใหญ่เป็นหิน อยู่ริมแม่น้ำโขง เป็นหมู่บ้าน
ที่ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2452 โดยชุมชนชาวบรูที่อพยพมาจากฝั่งประเทศลาว ปัจจุบันนี้มีคนในชุมชนประมาณ 340 คน 73 ครัวเรือน ใช้ภาษาบรูกันในครอบครัว และใช้ภาษาถิ่นอีสานและถิ่นกลางในการสื่อสานกับคนต่างถิ่น อาชีพหลักคือการทำไร่ทำนา ส่วนอาชีพเสริมคือประมงและจักสาน
การไปเที่ยวบ้านท่าล้ง ควรไปในช่วงหน้าแล้ง ประมาณเดือน ธันวาคม ถึง เดือนเมษายน เนื่องจากในช่วงหน้าฝนอาจมีความลำบากในการเดินทาง โดยเฉพาะการท่องเที่ยวทางเรือ และที่สำคัญคือชาวบ้านจะไปทำนาในช่วงหน้าฝน การดูแลนักท่องเที่ยวในช่วงนั้นจึงไม่สะดวกนัก และอาจทำให้อดชมการจักสานซึ่งถือเป็นอาชีพรองอีกอย่างหนึ่งของชาวท่าล้ง เนื่องจากชาวบ้านจะไม่ค่อยจักสานกันในช่วงหน้าฝน