กศน.ตำลท่าเคย

, 27 พฤศจิกายน 2555

" กศน.ตำบลท่าเคย " ตั้งอยู่ที่ วัดท่าแซะหมู่ 10 ตำบลท่าเคย อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี เมื่อ วันที่ 21 พฤษภาคม 2553 นางนิภา พริ้งศุลกะ สส.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ให้

เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด กศน.ตำบล ท่าเคย โดยมีนายวิโรจน์ ชูโรย กำนันตำบลท่าเคย ในฐานะประธานคณะกรรมการ กศน.ตำบลท่าเคย เป็นผู้กล่าวรายงาน และนายสาธิต เจริญพารากุล ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอท่าฉาง ให้การต้อนรับ พร้อมด้วยภาคีเครือข่าย คณะกรรมการ กศน.ต.ท่าเคย คณะข้าราชการ ครู พนักงานราชการ เจ้าหน้าที่ และประชาชน ต.ท่าเคยร่วมพิธีเปิดอย่างพร้อมเพรียง นอกจากนี้ นายพิทักษ์ ธนะเพทย์ ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จ.สุราษฎร์ธานี และนางอรณิช วรรณนุช รองผู้อำนวยการ สนง.กศน. จ.สุราษฎร์ธานี และคณะ เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีประวัติ กศน.ตำบลท่าเคย
ศรช.ท่าเคย ก่อตั้งเมื่อเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2541 โดยมี นางเยาวลักษณ์ บัวพูล เป็นครูประจำศูนย์การเรียน โดยใช้สถานที่ของสหกรณ์การเกษตรการปฏิรูปที่ดินท่าแซะ เป็นที่พบกลุ่มชั่วคราว ต่อมาปี 2542 อบต.ท่าเคย ได้จัดสรรงบประมาณก่อสร้าง ศาลาให้ 1 หลัง โดยใช้งบประมาณ 140,000 บาท ปี 2543 คณะกรรมการศูนย์การเรียนชุมชน ครู นักศึกษา ร่วมกันต่อเติมห้องเก็บเอกสาร ,วัสดุ ครุภัณฑ์ต่างๆปี 2549 ได้รับเงินอุดหนุนจาก อบต.ท่าเคย เพื่อซื้อหนังสือ 10,000 บาท ปี 2551 ได้งบประมาณจาก อบต.ท่าเคย ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ และเมื่อ 14 สิงหาคม 2552 คณะกรรมการ ครู นักศึกษา ได้ร่วมกันจัดงานเลี้ยงน้ำชา เพื่อหารายได้ต่อเติมอาคารศูนย์การเรียนชุมชนได้เงินสมทบทุน 97,000 บาท นำมาต่อเติมอาคารเพื่อใช้เป็นสถานที่พบกลุ่มและที่ทำการของ กศน.ตำบลท่าเคย โดยมีนางเยาวลักษณ์ บัวพูล เป็นครูศูนย์การเรียนชุมชน และทำหน้าที่หัวหน้า กศน.ตำบลท่าเคย ภายใต้การดูแลของ นายสาธิต เจริญพารากุล ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอท่าฉาง.