วัดป่านานาชาติ

, 27 พฤศจิกายน 2555

วัดปานานาชาติ หางจากตัวจังหวัดอุบลราชธานี ประมาณ 14 กม. ตามทางหลวงหมายเลข 226 จัดเปนวัดสาขาอันดับที่ 19 ของวัดหนองปาพง เดิมชื่อวา วัดอเมริกาวาส และมาเปลี่ยนชื่อเปน วัดปานานาชาติ ภายหลัง โดยมีชื่อเปนภาษาอังกฤษวาWAT PAH NANACHAT.BUNG WAI FOREST MONASTERY. ซึ่งเปนวัดที่มีพระภิกษุชาวตางชาติ เชน อังกฤษ อเมริกัน ออสเตรเลีย แคนาดา ฝรั่งเศส นิวซีแลนดและญี่ปุน เปนตน มาจําพรรษาอยูมิไดขาด จุดกําเนิดของวัดปานานาชาตินั้น ตองยอนไปเมื่อ พ.ศ.2510 ซึ่งเปนปแรกที่ วัดหนองปาพง ไดมีโอกาสตอนรับอาคันตุกะชาวอเมริกัน ซึ่งอยูในสมณะเพศในพระพุทธศาสนา โดยพระภิกษุรูปนั้นมีนามวา "โรเบิรต" ฉายา "สุเมโธ" ซึ่งวัตถุประสงคของการมาครั้งนี้คือ เพื่อมาถวายตัว เปนลูกศิษยของหลวงปูชา สุภัทโธตอมา เมื่อวันที่ 11 มีนาคม พ.ศ.2518 ทานสุเมโธ และพระภิกษุรูปอื่นๆ ไดดินทางไปพักอยูในเขตปาชา บานบุงหวาย ต.บุงหวาย อ.วารินชําราบ จ.อุบลราชธานี ชาวบานบุงหวายจึงปลูกกระทอมใหอยูอาศัย เพื่อการปฏิบัติธรรม และเมื่อจวนจะเขาพรรษา หลวงปูชา สุภัทโธ ไดอนุญาตใหพระชาวตางประเทศไปจําพรรษารวมกันที่กระทอมนั้น และไดมอบหมายใหทาน สุเมโธ เปนประธาน เพื่ออบรมพระสามเณรเหลานั้น เพราะนานครั้งหลวงปูชา สุภัทโธ จะไปใหโอวาทสักครั้ง โดยวัตถุประสงคที่ใหพระชาวตางประเทศไปอยูรวมกัน เพื่อเปนการเตรียมตัวไว เมื่อถึงคราวพระเหลานี้ กลับไปประเทศของตน จะไดสะดวกในการปกครอง ถามีสิ่งใดบกพรอง จะไดแกไขปรับปรุงใหดีขึ้น การที่พระภิกษุสามเณรไปอยูรวมกัน ก็ไดรับการอุปถัมภอยางดี จากชาวบานบุงหวาย หวยขยุง ชาวตลาดวารินฯ และชาวตลาดฝงอุบลฯ จนทําใหเกิดสิ่งกอสรางเทาที่จําเปนมาจนถึงทุกวันนี้ ปจจุบันนี้ วัดปานานาชาติ ไดมีพระภิกษุสามเณรชาวตางชาติมาจําพรรษาจํานวนมาก เพื่อศึกษาเลาเรียนพระธรรมวินัย และปฏิบัติทางวิปสสนากรรมัฎฐาน พระภิกษุในวัดเกือบทุกรูป จะสามารถพูดภาษาไทย สวดภาษาบาลีไดเปนอยางดี นอกจากนั้นยังเปนพระที่เครงครัดในพระธรรมวินัย ทําใหเปนที่เคารพศรัทธาแกพุทธศาสนิกชนทั่วไปเป็นวัดที่ถูกต้องตามกฎหมาย คือ ได้รับอนุญาตให้สร้างวัดและตั้งวัดเมื่อวันที่30มิถุนายน2537และได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา วันที่29กันยายน2541สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย