การแกะสลักไม้

, 30 พฤศจิกายน 2542

การแกะสลักไม้ เป็นภูมิปัญญาดั้งเดิมของชาวไทยในภาคเหนือมาเป็นเวลาช้านาน มีเอกลักษณ์โดดเด่นในความประณีตงดงาม ศิลปะการแกะสลักไม้ได้มีการถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นจนกระทั่งถึงปัจจุบัน ซึ่งได้พัฒนาการผลิตให้มีมาตรฐานยิ่งขึ้นในขณะเดียวกันก็ยังคงรักษาความละเอียดในการแกะสลักแบบโบราณเอาไว้ วัตถุดิบหลักที่ใช้ในการแกะสลัก คือ ไม้จามจุรี และไม้อื่นๆ เช่น นุ่น ขนุน และสัก เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีการพัฒนารูปแบบตามความต้องการของตลาดมากยิ่งขึ้น โดยแกะสลักเป็นลวดลายสำหรับใช้ประดับบ้านเรือน รูปสัตว์ต่างๆ ข้าวของเครื่องใช้และของตกแต่งบ้าน เป็นต้น การสืบสานภูมิปัญญาโบราณอันทรงคุณค่านี้ยังเป็นการสร้างรายได้ให้กับครอบครัวและชุมชนอีกด้วย