การสานผักตบชวา

, 30 พฤศจิกายน 2542

ภูมิปัญญาการสานผักตบชวา ในจังหวัดสุพรรณบุรีมีผักตบชวาซึ่งเดิม เป็นวัชพืชที่ไม่มีใครต้องการจึงมีการกำจัดและต่อมาได้มีการนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ โดยจะทำการตัดผักตบชวานำมาทำความสะอาด และนำไปตากแดดไว้ เมื่อแห้งดีแล้วนำมาฉีกเพื่อนำไปถัก ก่อนถักต้องอบให้แห้งเสียก่อนจึงจะไม่ขึ้นรา มีการย้อมสีให้สวยงาม เป็นงานหัตถกรรมพื้นบ้านที่สร้างรายได้ให้กับชุมชน โดยถักเป็นกระเป๋า ตะกร้า กระบุง ของใข้ และของแต่งบ้าน ฯลฯ นับเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ก่อให้เกิดวิสาหกิจชุมชน ทั้งเพิ่มรายได้นอกเหนือจากการทำเกษตรกรรม และบางชุมชนก็เป็นอาชีพที่สร้างรายได้หลัก