วัดใหม่กรงทอง

, 28 พฤศจิกายน 2555

ประวัติ

วัดใหม่กรงทอง สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ตั้งเมื่อ วันที่ ๙ เดือนมีนาคม พ.ศ.๒๓๗๖ อาคารเสนาสนะประกอบด้วย อุโบสถ ศาลาการเปรียญ กุฎิ ๑๒ หลัง ศาลาเอนกประสงค์ โรงเรียนนักธรรม หอระฆัง ศาลาท่าน้ำ ศาลาจันทร์สวัสดิ์ เขื่อนท่าน้ำ ศาลาเล็ก ศาลาธรรมสังเวช

ความสำคัญ

๑.เป็นสถานที่สำหรับทำบุญ ในวันสำคัญทางศาสนา ชาติ พระมหากษัตริย์

๒.เป็นสถานที่สำหรับศึกษาและปฎิบัติธรรมหาความรู้เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาโดยเฉพาะหลักธรรมคำสอนต่างๆให้เข้าใจได้อย่างถ่องแท้โดยสามารถปรึกษาจากพระสงฆ์ได้ทันที และเพื่อศึกษาและบำรุงศาสนสถาน

๓.เป็นแหล่งศึกษาทางศิลปะ และทางโบราณคดีที่สำคัญเนื่องจากคนไทยนับถือพุทธศาสนามาเป็นเวลานานส่วนใหญ่จึงมีโบราณสถานและโบราณวัตถุเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา