อุโบสถ วัดควนน้อย

, 20 ธันวาคม 2555

ชื่อสถานที่อุโบสถ วัดควนน้อย

สถานที่ตั้งวัดควนน้อย เลขที่ ๙๘/๔ หมู่ที่ ๘ ตำบลแม่ลาน อำเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี

จดทะเบียนปี พ.ศ. ในกรณีที่เป็นสถานที่ เช่น วัด มัสยิด โบสถ์ หรือสถานที่ประกอบพิธีต่าง ๆ ทางศาสนา

อุโบสถวัดควนน้อย สร้างเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๒๕

ประวัติความเป็นมา

อุโบสถ วัควนน้อย ลักษณะอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ทรงไทย รอบอุโบสถมีกำแพงแก้ว ซุ้มลูกมิตร ตกแต่งลวดลายกนก ช่อฟ้า ใบระกา หลังคาสองชั้น กระเบี้ยงเกล็ดปลา ช่างที่สร้างอุโบสถเป็นนายช่างจากจังหวัดพัทลุง ชื่อ นายถม สุขสวัสดิ เป็นช่างด้านโครงสร้าง และนายผล สุขสวัสดิ เป็นช่างด้านกนกลวดลายอุโบสถเป็นอาคารที่พระภิกษุสงฆ์ใช้ทำสังฆกรรม ซึ่งภายในอุโบสถจะมีองค์พระประธานประดิษฐานอยู่ เป็นองค์พระพุทธรูปที่สำคัญที่พุทธศาสนิกชนให้ความเคารพ ทำให้มีผู้มาสักการะบุชาและร่วมทำบุญเป็นจำนวนมาก

ลักษณะ/เอกลักษณ์โดดเด่นของสถานที่อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ทรงไทย หลังคาสองชั้น รอบอุโบสถมีกำแพงแก้ว ซุ้มลูกมิตร

ผู้ดูแลพระครูสัทธาวรกิจ เจ้าอาวาสวัดควนน้อย