ศูนย์ปฏิบัติธรรมโคกเครือ

, 26 ธันวาคม 2555

ศูนย์ปฏิบัติธรรมโคกเครือ ตั้งอยู่ที่วัดโคกเครือ หมู่ที่ 5ต.ดงยาง อ.นาดูน จ.มหาสารคาม เป็นสถานที่ประกอบศาสนกิจของพระสงฆ์ และประชาชนในเขตหมู่บ้านโคกเครือ และหมู่บ้านต่างๆในเขตตำบล ดงยางในวันพระและวันสำคัญทางศาสนามีพระครูวิศิษฐ์ บุญญากร เจ้าอาวาสวัดโคกเครือ เป็นผู้ดูแล