สมาคมแพทย์แผนไทยหาดใหญ่

, 30 ธันวาคม 2555

สมาคมแพย์แผนไทย ได้จดทะเบียนสมาคมเมื่อวันที่ ๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๕ ตามใบอนุญาตเลขที่ ต.๙๕/๒๕๕๔ มีคณะกรรมการของสมาคม ๑๔ คน สมาชิกที่จดทะเบียน จำนวน ๖๒ คน ปัจจุบันมีนายนัฐพงค์ สังขกุล เป็นนายกสมาคม

สมาคมแพทย์แผนไทยหาดใหญ่ เป็นแหล่งศึกษาค้นคว้าหาความรู้ให้แก่ผู้ที่สนใจทางด้านวิชาการแพทย์แผนไทย ฟื้นฟูส่งเสริมความเป็นเอกลักษณ์ไทย โดยเฉพาะในเรื่องการใช้สมุนไพร และภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย เสริมสร้างทรัพยากร และอนุรักษ์วัฒนธรรมการแพทย์แผนไทยให้คงอยู่คู่คนไทยตลอดไป

สมาคมแพทย์แผนไทยหาดใหญ่ ได้จัดให้มีการเรียนการสอนวิชาการแพทย์แผนไทย มีทั้งหมด ๔ ประเภท คือ เภสัชกรรมไทย เวชกรรมไทย การผดุงครรภ์ไทย และการนวดไทย สอนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ