นางผ่องใส ไชยวัง_บายศรี

, 15 มกราคม 2556

นางผ่องใส ไชยวังอยู่บ้านเลขที่ ๙ หมู่ ๖ ตำบลอุ้มผาง อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก เป็นภูมิปัญญาชาวบ้านที่มีความรู้ ความสามารถในการทำบายศรี สามารถทำบายศรี ได้หลายประเภท ได้แก่ บายศรีหลัก บายศรีพรม บายศรีเทพ บายศรีปากชาม สามารถทำบายศรีได้ เมื่อประมาณสิบกว่าปีที่แล้วเห็นชาวบ้านไปช่วยกันทำบายศรีให้กับวัดเพื่อใช้ในงานพิธี ต่าง ๆ จึงเกิดความสนใจและช่วยกันทำบายศรีเมื่อทำเป็นประจำจึงเกิดความชำนาญและรับทำบายศรีให้กับผู้จ้าง ทำบายศรี ซึ่งส่วนใหญ่จะใช้ในงานบวช หรืองานแต่ง ในราคาประมาณต้น/ ขันละ ๑,๐๐๐ บาท และทำบายศรีถวายวัดโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย เมื่อวัดจัดพิธีต่าง ๆ และต้องใช้บายศรีในการประกอบพิธีซึ่งปัจจุบันได้ฝึกหัดให้ชาวบ้านได้ ทำบายศรีเพื่อจะได้สามารถช่วยกันทำบายศรีได้