สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตาก

, 28 มกราคม 2554

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตาก หน่วยงานทางวัฒนธรรม ตั้งอยู่ที่ชั้น ๒ อาคารศาลากลางจังหวัดตาก (อาคารหลังใหม่) ถนนพหลโยธิน ตำบลหนองหลวง อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตาก เป็นส่วนราชการส่วนภูมิภาค สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เกิดขึ้นโดยพระราชกฤษฎีกาโอนกิจการบริหาร และอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการ ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ.๒๕๔๕ ที่กำหนด ให้มีกระทรวง จำนวน ๒๐ กระทรวง
สำหรับการบริหารส่วนราชการกระทรวงวัฒนธรรม ในส่วนภูมิภาคได้โอนบรรดากิจการ อำนาจ หน้าที่ ทรัพย์สิน งบประมาณ หนี้ สิทธิ ภาระผูกพัน ข้าราชการ ลุกจ้าง และอัตรากำลังของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด เฉพาะที่เกี่ยวกับงานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมมาตั้งเป็นสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด สังกัดสำนักปลัดกระทรวงวัฒนธรรม มีบทบาทหน้าที่ดังนี้

(ก) ประสานและจัดทำแผนพัฒนาการศาสนา การศิลปะ และการวัฒนธรรมของจังหวัด และแผนปฎิบัติราชการ รวมทั้งจัดลำดับความสำคัญของแผนงาน โครงการ การตั้ง และจัดสรรงบประมาณประจำปี ให้สอดคล้องกับแผนแม่บทของกระทรวง และแผนจังหวัด ตลอดจนกำกับ เร่งรัด ติดตามประเมินผล การดำเนินงานตามแผนงาน โครงการของหน่วยงานสังกัดกระทรวงภายในจังหวัด และเป็นหน่วยข้อมูลทางการศาสนา การศิลปะ และการวัฒนธรรมในจังหวัด

(ข) ประสานและส่งเสริมการดำเนินงานด้านการศาสนา การศิลปะ และการวัฒนธรรม ทั้งในและนอกสังกัดกระทรวงในจังหวัด ตลอดจนดำเนินการเกี่ยวกับงานเลขานุการ ของคณะกรรมการ การศาสนา การศิลปะ และการวัฒนธรรมของจังหวัด

(ค) ปฏิบัติราชการตามกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวกับการศาสนา การศิลปะ และการวัฒนธรรม ซึ่งกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของผู้ว่าราชการจังหวัดตามที่ได้รับมอบหมาย

(ง) ปฏิบัติราชการของกระทรวง ซึ่งมิได้กำหนดเป็นอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานใดในจังหวัดโดยเฉพาะ

(จ) ปฎิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฎิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

มานพ ชื่นภักดิ์
นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ