ประวัติบ้านท่าศาลา

, 27 กุมภาพันธ์ 2556

ประวัติบ้านท่าศาลาหมู่ที่ 2 ตำบลท่าศาลา อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น มีเนื้อที่ประมาณ 5,870 ไร่

ประวัติหมู่บ้านจากการสอบถาม นายจันสี นิยม อายุ 73 ปี อยู่บ้านเลขที่ 23 และคนเฒ่าคนแก่ที่ทราบประวัติบ้านดีทำให้ทราบว่า บ้านท่าศาลา ตั้งเมื่อประมาณปีใดไม่ได้แจ้งไว้ โดยการนำของนายหวด ภูมิพระบุ พาครอบครัวและญาติ ๆ อพยพมาจากบ้านพระบุ ตำบลพระบุ มณฑลขอนแก่น และมาตั้งถิ่นฐานแถบนี้ เดิมเป็นหนองน้ำมีศาลาเจ้าคุณปู่รายล้อมหนองน้ำ ซึ่งเป็นศาลาที่พระภิกษุนั่งวิปัสสนากัมมัฏฐาน การอพยพมาของกลุ่มคนเพื่อประกอบอาชีพเกษตรกรรมทำมาหากิน ต่อมามีราษฎรอพยพมาเพิ่มเติมและประชากรในหมู่บ้านเพิ่มมากขึ้น ทางการจึงตั้งเป็นหมู่บ้าน ชื่อว่า บ้านหนองศาลา ก่อนจะเปลี่ยนชื่อหมู่บ้านเป็นท่าศาลาในภายหลัง เหตุที่ชื่อบ้านท่าศาลาก็เพราะเดิมบริเวณหนองน้ำที่ตั้งหมู่บ้านมีศาลารายรอบ ดังกล่าวข้างต้น ชาวบ้านเป็นชื่อหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 แต่เพี้ยนไปเป็น "ท่าศาลา"

ด้านศาสนามีวัดในชุมชน จำนวน 1 แห่ง คือวัดโนนสว่าง สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ใช้จัดกิจกรรมทางศาสนา

ด้านการศึกษามีโรงเรียนในชุมชน จำนวน 1 แห่ง คือ โรงเรียนบ้านท่าศาลาประชาสรรค์

ด้านสาธารณสุขมีสถานพยาบาลในชุมชน จำนวน 1 แห่ง คือ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าศาลา

ด้านการบริหารการปกครองส่วนท้องถิ่นมีในชุมชน จำนวน 1 แห่ง คือ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา

ผู้ใหญ่บ้านคนปัจจุบันคือ นายศิริ สุทธมา