วัดบ้านกอก

, 20 มีนาคม 2556


วัดบ้านกอก สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย วัดมีพื้นที่ ๑๓ ไร่ พื้นที่ตั้งวัดเป็นที่ราบอยู่ริมแม่น้ำป่าสัก เส้นทางคมนาคมติดต่อกับวัดได้สะดวก อาคารเสนาสนะมี อุโบสถ สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๕ ศาลาการเปรียญ สร้างด้วยไม้เมื่อพ.ศ. ๒๕๒๑ หอสวดมนต์ สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๕ และกุฎีสงฆ์ จำนวน ๒ หลัง เป็นอาคารไม้วัดบ้านกอก สร้างขึ้นเป็นวัดนับตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๓๕ ประชาชนชาวบ้านกอกร่วมใจกันสร้างขึ้นและขนานนามตามชื่อบ้าน ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ ๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๐๑เจ้าอาวาสมี ๑๐ รูป คือรูปที่ ๑ พระกิ่งรูปที่ ๒ พระจรรดารูปที่ ๓ พระหมุนรูปที่ ๔ พระขำรูปที่ ๕ พระเลี่ยนรูปที่ ๖ พระบุญรูปที่ ๗ พระจันทร์รูปที่ ๘ พระครูพิศาลคณารักษ์รูปที่ ๙ พระเปรี้ยวรูปที่ ๑๐ พระครูเชื่อง ธมฺมกาโม พ.ศ.๒๕๕๐ – ๒๕๕๓รูปที่ ๑๑ พระอธิการคุณากร ปคุโณพ.ศ. ๒๕๕๓ – ปัจจุบัน