วัดพุทธนิมิตร

, 23 มีนาคม 2556

วัดพุทธนิมิตรตั้งอยู่เลขที่ ๒๑๙ หมู่ที่ ๕ ตำบลหนองสังข์ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ ๓๘ไร่ ได้จากการบริจาค เป็นที่ จทบ.๕ เริ่มก่อสร้างเมื่อวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๓๒ นางทองเลื่อน จรรัตน์ เป็นผู้ขอสร้างวัด และได้รับอนุญาตให้จัดตั้งเป็นวัดเมื่อวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๔๔ โดยมี พระอธิการประดิษฐ์ ปตปุญโญ เป็นเจ้าอาวาสรูปแรกและรูปปัจจุบัน

อาณาเขต

ทิศตะวันออก จดที่ดินเอกชน

ทิศตะวันตก จดถนนธนะวิถี

ทิศเหนือ จดที่ดินเอกชน

ทิศใต้ จดที่ดินเอกชน

อาคาร เสนาสนะ และปูชนียวัตถุ ประกอบด้วย

๑. ศาลาการเปรียญ ๑ หลัง

๒. กุฏิสงฆ์ จำนวน ๙ หลัง