การแสดง ชุด ระบำเริงอรุณ

, 01 มกราคม 2553


เป็นระบำที่อยู่ในฉากนำของการแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ ตอนศึกวิรุญจำบัง ผู้ประพันธ์บทร้อง คือ นายฉันท์ ขำวิไล นายมนตรี ตราโมท ผู้เชี่ยวชาญดนตรีไทยและศิลปินแห่งชาติ แต่งทำนอง นางลมุล ยมะคุปต์ นางมัลลี คงประภัศร์ และหม่อมต่วน (นายศุภลักษณ์ ภัทรนาวิก) ประดิษฐ์ท่ารำ