เจดีย์มอญวัดโคก

, 01 มกราคม 2553


เจดีย์มอญวัดโคก ได้รับอิทธิพลจากการสร้างจากเจดีย์ชเวดากองของประเทศพม่าเพื่อเป็นสิ่งระลึกว่า เตือนใจในความเป็นชนชาติมอญ ถึงแม้จะเข้ามานั่งพระบรมโพธิสมภารประเทศไทยแล้วก็ตาม