เทศบาลตำบลบัวงาม

, 02 มกราคม 2553

เทศบาลตำบลบัวงามได้รับการจัดตั้งเป็นเทศบาลตำบลบัวงามตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2551 เป็นองค์กรที่ส่งเสริมสนับสนุนงานศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อนำทุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น ด้านการสนับสุนนทรัพยากรในการจัดการวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่อง