การทอเสื่อจากต้นกก และต้นไหล

, 01 มกราคม 2553

การทอเสือกก ซึ่งเป็นภูมิปัญญาที่ชาวบ้านนำต้นกก และต้นไหล มาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์พื้นบ้าน สำหรับใช้ประโยชน์ได้หลายอย่าง จะนำไปปูนั่ง ปูนอน ปูต้อนรับแขกฯลฯ ซึ่งเป็นภูมิปัญญาที่สามารถทำให้ส่งเสริมรายได้แก่ครอบครัวได้อีกทางหนึ่ง